Autorització administrativa de consultes mèdiques

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té delegades les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques, a partir del conveni signat entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el mateix CCMC el 30 d’abril de 2015.

A través de cada col·legi pots tramitar les autoritzacions de funcionament, de trasllat físic, així com de tancament d’aquelles consultes mèdiques que compleixin els següents requisits:

L'espai útil de la consulta ha de tenir una superfície inferior o igual a 100m2.

La consulta ha d’estar establerta al territori de Catalunya.

L’activitat principal de la consulta ha de ser mèdica. Ha de limitar-se a: Anamnesi, Exploració física, Diagnòstic i Prescripció.

El metge col·legiat ha de realitzar una activitat sanitària on es desenvolupi una única especialitat mèdica. S'inclouran també aquelles consultes on el metge titular de l'activitat treballi amb un altre professional sanitari que actuï de suport del primer. En aquest cas, el servei objecte d'autorització és el servei que presta el metge.

El titular i/o responsable assistencial ha de ser un metge col·legiat o una societat professional degudament inscrita al Registre de Societats Professionals del col·legi professional corresponent.

El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l'activitat dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni organitzativa entre ells.

Queden excloses expressament de l’àmbit d’aplicació del present Conveni de delegació, les autoritzacions administratives de les consultes mèdiques que restin sotmeses a uns criteris tècnics i normatius específics.

Totes aquelles consultes que no reuneixin tots aquests requisits s’hauran de gestionar a través del Departament de Salut, d’acord amb els procediments establerts al seu web.

1

Instància de Sol·licitud complimentada i signada.
Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior).

2

Declaració responsable de compliment dels requisits emplenada i signada.

3

Comprovant del pagament de les taxes administratives

  • Les taxes es calculen en el mateix formulari de sol·licitud a partir de l'objecte i les especificitats de l'autorització sol·licitada.
  • Pagament:
    • Amb targeta bancària en el moment de la presentació de la sol·licitud.
    • Fent un ingrés previ en el compte bancari del CCMC del BBVA, ES82 0182 4383 9402 0163 2145. En aquest cas, en el moment de la presentació de la Sol·licitud caldrà aportar el comprovant del pagament, on s'identifiqui el titular (NIF) i el literal "Autorització Consulta".

4

En cas de ser una societat professional, per poder tramitar l’autorització de consulta caldrà que la societat estigui prèviament inscrita en el Registre de Societats Professionals del CoMB.

5

Document que acrediti la legitimació d'ús de l'immoble on s'ubiqui la consulta.

  • Immoble de propietat: Escriptura de propietat, així com Referència cadastral i número de Registre de la Propietat i número de finca.
  • Immoble que no és de propietat: contracte de lloguer, cessió d'espais o document de disponibilitat dels espais.
  • En el supòsit que la consulta estigui ubicada en el domicili particular del professional, caldrà aportar un certificat d’empadronament conforme és el seu domicili.

6

Còpia dels títols acadèmics o professionals a raó de l'oferta assistencial d'aquest, quan no constin registrats en el col·legi corresponent o no sigui possible la seva comprovació per mitjans telemàtics.

7

En el supòsit de consultes de dermatologia o ginecologia caldrà aportar contracte o document de vinculació amb el laboratori d’anatomia patològica amb el que es col·labori.

8

Documentació acreditativa de les relacions contractuals quan es disposi de personal col·laborador sanitari.

9

Projecte tècnic assumit pel tècnic competent , arquitecte o enginyer superior o tècnic, amb nom, cognoms, titulació i número de col·legiació.

10

Memòria tècnica justificativa del compliment de les normatives, plànols de situació i emplaçament del centre, plànols de planta distribució on s'indiquin les dependències amb els diferents usos, superfícies i el mobiliari i equipament corresponent i plànols d'instal·lacions.

11

Memòria descriptiva de les dependències, instal·lacions, equipament, material, instrumental i utillatge de què disposa el centre o serveis

Presencial, al teu Col·legi de Metges. Cal aportar-hi, el dia de la cita, tota la documentació necessària amb tots els camps que s'hi demanen emplenats.

Per qualsevol dubte, et pots adreçar el teu Col·legi. Hi trobaràs una àrea específica on et podran orientar i assessorar en la formalització de la sol·licitud perquè la puguis presentar de forma presencial.


Tràmits del CoMB
Tràmits del CoMG
Tràmits del CoMLL
Tràmits del CoMT

També et pots dirigir a les Oficines de Gestió Empresarial de Catalunya (OGE) on hi trobaràs un servei d’assessorament per presentar la teva sol·licitud d’autorització.