Transparència

Aquest apartat es publica d'acord amb el principi de transparència que s'incorpora des de l'ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals. El principi de transparència es desenvolupa a l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Òmnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021 de 9 de febrer sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Publicitat activa

Els metges i metgesses col·legiats a Catalunya poden realitzar tràmits i gestions relacionats amb la col·legiació als web dels respectius col·legis professionals, així com informar-se sobre la vostra situació professional.

Tràmits del CoMB
Tràmits del CoMG
Tràmits del CoMLL
Tràmits del CoMT

Informació agregada i estadística de procediments informatius i sancionadors

Memòria anual del CoMB
Memòria anual del COMG
Memòria anual del COMLL
Memòria anual del COMT

Informe anual sobre el grau de compliment del CCMC del codi de conducta de les inversions financeres temporals

Informe de l'exercici 2022

El CCMC en el marc del seu compromís amb el compliment de la legalitat i amb l’actuació conforme a uns principis i valors ètics, ha implantat un Sistema Intern d'Informació (en endavant, SII) de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El SII del CCMC permet, de forma segura, i garantint la confidencialitat de la identitat de l’informant, la presentació i gestió de comunicacions sobre possibles irregularitats que puguin suposar un incompliment normatiu estrictament en els termes previstos en la Llei 2/2023 i el Reglament de funcionament del SII del CCMC, respecte a informacions obtingudes en un context laboral o professional de l’informant amb el CCMC.

Aquest canal, d’acord amb el que preveu l’article 3 de la Llei 2/2023, només podrà ser utilitzat per les persones que s’indiquen a continuació:

  • a) personal del CCMC, incloent el d’alta direcció;
  • b) les persones pertanyents al Plenari del Consell, inclosos els membres no executius;
  • c) qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors;
  • d) els autònoms (treballador per compte pròpia) que tinguin o hagin tingut una relació contractual amb el CCMC;
    També podran realitzar comunicacions persones que hagin tingut una relació laboral ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació - amb independència que percebin o no una remuneració -, així com aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

El SII del CCMC és accessible a través del següent canal:

https://whistleblowersoftware.com/secure/CCMC

 

Informació relacionada:

Accés a la informació pública

L'exercici d'aquest dret esta regulat en el article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.