Transparència

Aquest apartat es publica d'acord amb el principi de transparència que s'incorpora des de l'ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals. El principi de transparència es desenvolupa a l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Òmnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021 de 9 de febrer sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Publicitat activa

Els metges i metgesses col·legiats a Catalunya poden realitzar tràmits i gestions relacionats amb la col·legiació als web dels respectius col·legis professionals, així com informar-se sobre la vostra situació professional.

Tràmits del CoMB
Tràmits del CoMG
Tràmits del CoMLL
Tràmits del CoMT

Informació agregada i estadística de procediments informatius i sancionadors

Memòria anual del CoMB
Memòria anual del COMG
Memòria anual del COMLL
Memòria anual del COMT

Accés a la informació pública

L'exercici d'aquest dret esta regulat en el article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.