Recepta Mèdica Privada

El Real Decreto 1718/2010 ha modificat moltes de les condicions de prescripció i els aspectes formals de la recepta médica. D’acord amb aquesta normativa, les consultes mèdiques, establiments o serveis sanitaris públics o privats son responsables de la edició, gestió, control i inspecció de la impressió, distribució i entrega de les seves receptes mèdiques privades en suport paper.

1

Únicament es pot prescriure un sol medicament i un sol envàs en cada recepta, excepte en el següents casos, en els que es podran prescriure fins a quatre envasos:

 • Presentacions en unidosis i per via parenteral del grup terapèutic  “J01 Antibacterianos para uso sistémico” excepte els subgrups J01E, J01M i J01R. En cas de presentacions orals es podrà prescriure fins a dos envasos, sempre que tinguin la mateixa Denominació Comú Internacional , dosi, forma farmacèutica i format.
 • Vials multidosis (excepte cartutxos multidosis) del grup terapèutic  A10A “Insulinas y análogos”
 • Medicaments de diagnòstic hospitalari

2

Es podran prescriure fins a sis envasos en el cas de les presentacions de medicaments autoritzats en unidosi quan l’embalatge primari coincideixi amb el seu acondicionament primari.

3

Fórmules magistrals i preparats oficinals: no es podran prescriure conjuntament en una mateixa recepta amb altres medicaments, i en cada recepta només es podrà prescriure una fórmula magistral o un preparat oficinal.

4

Termini màxim de dispensació: 10 dies naturals des de la data de la prescripció excepte les vacunes individualitzades antialérgiques i vacunes individualitzades antibacterianes quin termini de validesa serà de 90 dies naturals.

5

Dispensacions successives de tractaments crònics o medicaments de prescripció renovable:  es consignarà obligatòriament la data de la prescripció o la data prevista per a la dispensació, indicant-se el número d’ordre de dispensació de cada recepta mèdica.

6

En qualsevol cas, el termini màxim de durada d’un tractament que pot ser prescrit amb la recepta és de tres mesos ampliable fins a sis en cas de que les administracions sanitàries així ho determinin per a tractaments crònics.

7

La prescripció conjunta de medicaments i de productes sanitaris  no és possible.

8

Estupefaents: resten exclosos d’aquesta nova regulació i es continuen regint per la seva normativa específica.

Format: 

Es composa de dos cossos:

 • un cos constituït per la recepta pròpiament dita  (que quedarà en poder de la oficina de farmacia
 • un altre cos que és un full d’informació per al pacient que ha d’estar clarament diferenciat de la recepta com un separable de la recepta o com un imprès independent.

És important remarcar que amb aquesta norma, les oficines de farmàcia han de conservar la recepta un cop dispensat el medicament, pel que serà imprescindible omplir i entregar al pacient el full d’informació al pacient per a que pugui seguir-se la pauta indicada o aquelles altres recomanacions que pugui efectuar el metge en el moment de la prescripció.

La mida aproximada del paper ha d’ésser de 22 X12 cm.

Dades obligatòries:

 • Del pacientNom i dos cognoms i any de naixement. DNI o NIE.
 • Del medicamentDenominació del principi actiu o denominació del medicament.
  Dosificació i forma farmacèutica i si escau,l’esment dels destinataris (lactants, nens, adults).
  Via o forma d’administració, si és necessari. Format: nombre d’unitats per envàs.
  Nombre d’envasos a dispensar.
  Posologia: nombre d’unitats d’administració per presa, freqüència de preses i durada total del tractament.
 • Del prescriptorNom i dos cognoms. Adreça i població de l’exercici professional.
  Número de col·legiat i l’especialitat oficialment acreditada que exerceixi.
  Signatura estampada personalment un cop complimentades les altres dades de la recepta.
 • Altres dadesData de la prescripció (dia, mes i any). Data prevista de la dispensació (dia, mes i any).
  Número d’ordre en cas de tractaments successius o crònics.
  Visat de les administracions sanitàries, en el seu cas. Informació de protecció de dades en el cos de la recepta.