Transparència

Aquest apartat es publica d'acord amb el principi de transparència que s'incorpora des de l'ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals. El principi de transparència es desenvolupa a l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Òmnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021 de 9 de febrer sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Publicitat activa

Els metges i metgesses col·legiats a Catalunya poden realitzar tràmits i gestions relacionats amb la col·legiació als web dels respectius col·legis professionals, així com informar-se sobre la vostra situació professional.

Tràmits del CoMB
Tràmits del CoMG
Tràmits del CoMLL
Tràmits del CoMT

Informació agregada i estadística de procediments informatius i sancionadors

Memòria anual del CoMB
Memòria anual del COMG
Memòria anual del COMLL
Memòria anual del COMT

Informe anual sobre el grau de compliment del CCMC del codi de conducta de les inversions financeres temporals

Informe de l'exercici 2021

Accés a la informació pública

L'exercici d'aquest dret esta regulat en el article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.